API CreateStationChatTab

From Vendetta Lua
Jump to: navigation, search

CreateStationChatTab

Definition:
CreateStationChatTab() -> userdata box
Returns:
box StationChatTab